ICF ETIKOS KODEKSAS

ICF etikos kodeksą sudaro penkios pagrindinės dalys:

 1. ĮVADAS
 2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 3. PAGRINDINĖS ICF VERTYBĖS IR ETINIAI PRINCIPAI
 4. ETIKOS STANDARTAI
 5. PASIŽADĖJIMAS
1. ĮVADAS
 • ICF etikos kodekse aprašomos pagrindinės Tarptautinės koučingo federacijos vertybės (pagrindinės ICF vertybės), taip pat visų ICF profesionalų etikos principai ir etiško elgesio standartai (žr. apibrėžimus). Šių ICF etiško elgesio standartų laikymasis yra pirmoji iš pagrindinių ICF kompetencijų (pagrindinės ICF kompetencijos). Tai yra: „Laikosi etiškos praktikos: supranta ir nuosekliai taiko koučingo etiką ir standartus.“

  ICF etikos kodeksas padeda išlaikyti ICF ir koučų profesijos pasaulyje integralumą:

  • Nustatant elgesio standartus, suderinamus su pagrindinėmis ICF vertybėmis ir etikos principais.
  • Palaikant etišką refleksiją, mokymąsi ir sprendimų priėmimą.
  • Priimant ir išsaugant ICF koučingo standartus per ICF etiško elgesio peržiūros (EEP) procesą.
  • Suteikiant pagrindus ICF etikos mokymui pagal ICF akredituotas programas.

  ICF etikos kodeksas taikomas, kai ICF profesionalai atitinkamai reprezentuoja save  bet kokiose su koučingu susijusiose sąveikose, nepriklausomai nuo to, ar buvo užmegzti koučingo santykiai (žr. apibrėžimus). Šis kodeksas formuluoja ICF profesionalų, kurie atlieka skirtingus koučo, koučo- supervizoriaus, koučo-mentoriaus, trenerio ar koučingo besimokančiojo vaidmenis, arba tų, kurie atlieka ICF vadovavimo ar pagalbinių darbuotojų funkcijas, etinius įsipareigojimus (žr. apibrėžimus).

  Nors etiško elgesio peržiūros (EEP) procesas, kaip ir pasižadėjimas, yra taikomi tik ICF profesionalams, ICF darbuotojai taip pat yra įsipareigoję laikytis etiško elgesio ir pagrindinių vertybių bei etinių principų, kuriais grindžiamas šis ICF etikos kodeksas.

  Etiško darbo iššūkis reiškia, kad ICF nariai neišvengiamai susidurs su situacijomis, kai reikia reaguoti į netikėtas situacijas, spręsti dilemas ir problemas. Šis etikos kodeksas yra skirtas padėti asmenims, kuriems jis yra taikomas, atkreipiant dėmesį į  įvairius etikos faktorius, į kuriuos gali reikėti atsižvelgti bei padedant nustatyti alternatyvius etiško elgesio būdus.

  ICF profesionalai, kurie priima Etikos kodeksą, siekia būti etiški, net jei tai darant reikia priimti sunkius sprendimus ar elgtis drąsiai.

2. PAGRINDINIAI APIBRĖŽIMAI
 • Klientas – individualus asmuo ar komanda / grupė, kuriai taikomas koučingas, taip pat koučas, kai jam taikoma supervizija ar koučingo mentorystė, koučingo besimokantis mokymų dalyvis arba koučas.
 • Koučingas – partnerystė su klientais mąstymą skatinančiame ir kūrybiniame procese, įgalinančiame juos maksimaliai išnaudoti savo asmeninį ir profesinį potencialą.
 • Koučingo santykiai – santykiai, kurie užmezgami tarp ICF profesionalo ir kliento (-ų) / rėmėjo (-ų) pagal susitarimą arba sutartį, apibrėžiančią kiekvienos šalies atsakomybę ir lūkesčius.
 • Kodeksas – ICF etikos kodeksas.
 • Konfidencialumas – visos koučingo metu gautos informacijos apsauga, nebent yra gautas sutikimas ją atskleisti.
 • Interesų konfliktas – situacija, kai ICF profesionalas yra susijęs su keletu interesų, kai tarnavimas vieniems interesams gali pakenkti ar prieštarauti kitiems interesams. Tai gali būti finansiniai, asmeniniai ar kitokie interesai.
 • Lygybė – situacija, kai visi žmonės yra įtraukiami, turi prieigą prie išteklių ir galimybių, nepaisant jų rasės, etninės priklausomybės, tautinės kilmės, odos spalvos, lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, amžiaus, religijos, imigracijos statuso, psichinės ar fizinės negalios ir kitų skirtumų tarp žmonių.
 • ICF profesionalas – asmuo, kuris save reprezentuoja kaip ICF narį ar ICF akredituotą asmenį, atliekant vaidmenis, kurie apima koučo, supervizoriaus, koučo– mentoriaus, trenerio ir koučingo besimokančio asmens vaidmenis, tačiau jais neapsiriboja.
 • ICF darbuotojai – ICF pagalbiniai darbuotojai, su kuriais sutartis yra sudariusi vadovaujanti įmonė, teikianti profesionalias valdymo ir administravimo paslaugas ICF.
 • Vidinis koučas – asmuo, dirbantis organizacijoje ir teikiantis koučingo paslaugą tos organizacijos darbuotojams pilną arba nepilną darbo dieną.
 • Rėmėjas – subjektas (įskaitant jo atstovus), kuris moka už teikiamas koučingo paslaugas ir (arba) jas organizuoja bei jas apibrėžia.
 • Pagalbiniai darbuotojai – žmonės, padedantys ICF profesionalams ir jų klientams.
 • Sisteminė lygybė – lyčių lygybė, rasių lygybė ir kitos lygybės formos, įtvirtintos bendruomenių, organizacijų, tautų ir visuomenės etikoje, pagrindinėse vertybėse, politikose, struktūrose ir kultūrose.
3. PAGRINDINĖS ICF VERTYBĖS IR ETINIAI PRINCIPAI

ICF etikos kodeksas yra pagrįstas ICF pagrindinėmis vertybėmis (nuoroda) ir iš jų kylančiais veiksmais. Visos vertybės yra vienodai svarbios ir palaiko viena kitą. Šios vertybės yra siekiamybė ir turėtų būti naudojamos kaip būdas suprasti ir aiškinti standartus. Tikimasi, kad visi ICF profesionalai demonstruos ir propaguos šias vertybes visuose savo santykiuose.

4. ETIKOS STANDARTAI

ICF profesionalų profesinei veiklai taikomi šie etikos standartai:

I skyrius. Atsakomybė prieš klientus

Kaip ICF profesionalas, aš:

 1. Paaiškinu ir užtikrinu, kad prieš pradedant pirmąjį susitikimą arba jo metu mano koučingo klientas (-ai) ir rėmėjas (-ai) suprastų koučingo pobūdį ir galimą vertę, konfidencialumo pobūdį ir ribas, finansinius susitarimus ir visas kitas koučingo susitarimo sąlygas.
 2. Prieš pradėdamas teikti paslaugas, sudarau susitarimą (sutartį) su mano klientu (-ais) ir rėmėju (-ais) dėl visų dalyvaujančių šalių vaidmenų, atsakomybės ir teisių.
 3. Laikausi griežčiausio konfidencialumo lygio su visomis šalimis, kaip buvo susitarta. Žinau ir sutinku laikytis visų galiojančių įstatymų, susijusių su asmens duomenimis ir komunikacija.
 4. Turiu aiškų supratimą apie tai, kaip keičiamasi informacija tarp visų dalyvaujančių šalių per visas koučingo sąveikas.
 5. Kartu su klientais ir rėmėjais ar suinteresuotomis šalimis gerai suprantu, kokiomis sąlygomis informacija nebus laikoma konfidencialia (pvz., neteisėtos veiklos atveju, kai to reikalauja įstatymai, pagal galiojančią teismo nutartį ar teismo šaukimą; gresiant ar esant tikėtinai pavojaus rizikai sau pačiam ar kitiems ir kt.). Jei pagrįstai manau, kad taikoma viena iš pirmiau nurodytų aplinkybių, man gali tekti informuoti atitinkamas institucijas.
 6. Dirbdamas vidaus kouču, valdau interesų konfliktus ar galimus interesų konfliktus su savo koučingo klientais ir rėmėju (-ais) sudarydamas koučingo susitarimą (-us) ir palaikydamas nuolatinį dialogą. Visa tai turėtų apimti organizacinių vaidmenų, atsakomybės, santykių, įrašų, konfidencialumo ir kitų ataskaitų teikimo reikalavimus.
 7. Tvarkau, saugau ir disponuoju visais įrašais, įskaitant elektroninius failus ir pranešimus, kurie buvo sukurti mano profesinės sąveikos metu, tokiu būdu, kuris skatina konfidencialumą, saugumą ir privatumą, ir atitinka visus galiojančius įstatymus ir susitarimus. Be to, siekiu tinkamai išnaudoti atsirandančias ir augančias technologines naujoves, naudojamas koučingo paslaugoms (technologijomis paremtoms koučingo paslaugoms), ir žinoti, kaip joms taikomi įvairūs etikos standartai.
 8. Budriai reaguoju į požymius, kai gali pasikeisti koučingo santykių kuriama vertė. Jei taip įvyksta, keičiu santykius arba skatinu klientą (-us) / rėmėją (-us) ieškoti kito koučo, kito specialisto ar kitų resursų.
 9. Gerbiu visų šalių teisę nutraukti koučingo santykius dėl bet kokių priežasčių koučingo proceso metu, atsižvelgiant į susitarimo nuostatas.
 10. Jautriai reaguoju į keleto sutarčių ir santykių su tuo pačiu (-iais) klientu (-ais) ir rėmėju (-ais) turėjimo padarinius, kad būtų išvengta interesų konflikto situacijų.
 11. Žinau ir aktyviai valdau bet kokius galios ar statuso skirtumus tarp kliento ir manęs, kuriuos gali sukelti kultūriniai, santykių, psichologiniai ar kontekstiniai klausimai.
 12. Atskleidžiu savo klientams galimą atlygio ir kitos naudos gavimą, man nukreipiant savo klientus pas trečiuosius asmenis.
 13. Visuose koučingo santykiuose užtikrinu nuoseklią kokybę, neatsižvelgiant į sutartą atlygio kiekį ar formą.
II skyrius. Atsakomybė už praktiką ir atlikimą

Kaip ICF profesionalas, aš:

 1. Visuose mano santykiuose laikausi ICF etikos kodekso. Sužinojęs, kad aš pats galimai pažeidžiau kodeksą, arba atpažinęs neetišką kito ICF profesionalo elgesį, pagarbiai iškeliu šį klausimą susijusioms šalims. Jei klausimas tokiu būdu neišsprendžiamas, kreipiuosi dėl sprendimo į oficialią instituciją (pvz., ICF Global).
 2. Reikalauju, kad visi pagalbiniai darbuotojai laikytųsi ICF etikos kodekso.
 3. Įsipareigoju siekti meistriškumo, nuolat ugdydamas asmenines, profesines ir etines savybes.
 4. Pripažįstu savo asmeninius ribotumus ar aplinkybes, kurios gali pakenkti, prieštarauti ar trukdyti mano kaip koučo darbui ar mano profesiniams koučingo santykiams. Prašysiu pagalbos, kad nustatyčiau veiksmus, kurių reikia imtis ir jei reiks laikinai stabdysiu ar nutrauksiu koučingo santykius.
 5. Išsprendžiu visus esamus ar galimus interesų konfliktus, dirbdamas su susijusiomis šalimis, kreipdamasis profesionalios pagalbos, laikinai sustabdydamas ar nutraukdamas profesinius santykius.
 6. Išsaugau ICF narių privatumą ir naudoju ICF narių kontaktinę informaciją (el. pašto adresus, telefonų numerius ir t. t.) tik pagal ICF arba ICF nario leidimą.
III skyrius - Atsakomybė už profesionalumą

Kaip ICF profesionalas, aš:

 1. Tiksliai nurodau savo kvalifikaciją, savo koučingo kompetencijos lygį, patirtį, mokymus, pažymėjimus ir ICF kredencialus.
 2. Pateikiu teisingus ir tikslius žodinius ir rašytinius pareiškimus apie tai, ką siūlau kaip ICF profesionalas, ką siūlo ICF, koučingo profesija ir kokia yra potenciali koučingo vertė.
 3. Komunikuoju ir skatinu sąmoningumą asmenims, kuriuos reikia informuoti apie etinius įsipareigojimus, nustatytus šiame kodekse.
 4. Prisiimu atsakomybę už tai, kad suprasčiau ir nustatyčiau aiškias, tinkamas ir kultūriškai jautrias ribas, kurios taikomos fizinei ar kitokiai sąveikai.
 5. Neužmezgu jokių seksualinių ar romantiškų santykių su klientu (-ais) ar rėmėju (-ais). Visada atsižvelgiu į santykiams tinkamą intymumo lygį. Imuosi tinkamų veiksmų klausimui spręsti arba nutraukiu santykius.
IV skyrius. Atsakomybė visuomenei

Kaip ICF profesionalas, aš:

 1. Vengiu diskriminacijos išlaikydamas teisingumą ir lygybę visose veiklose ir procedūrose laikydamasis vietos taisyklių ir kultūrinės praktikos. Tai apima, bet neapsiriboja, diskriminacija dėl amžiaus, rasės, lyties, etninės priklausomybės, seksualinės orientacijos, religijos, tautybės, negalios ar karinio statuso.
 2. Pripažįstu ir gerbiu kitų indėlį ir intelektinę nuosavybę, reikalaudamas nuosavybės teisių tik į savo medžiagą. Suprantu, kad pažeidus šį standartą tretieji asmenys gali kreiptis į teismą.
 3. Aš esu sąžiningas ir atlikdamas mokslinius tyrimus bei pranešdamas apie juos, vadovaujuosi pripažintais moksliniais standartais, taikomomis tos srities gairėmis ir savo kompetencija.
 4. Aš žinau savo ir mano klientų poveikį visuomenei. Laikausi filosofijos „daryti gera“, užuot „vengti blogo“.
5. ICF PROFESIONALO PASIŽADĖJIMAS LAIKYTIS ETIKOS
 • Kaip ICF profesionalas, aš:

  1. Vengiu diskriminacijos išlaikydamas teisingumą ir lygybę visose veiklose ir procedūrose laikydamasis vietos taisyklių ir kultūrinės praktikos. Tai apima, bet neapsiriboja, diskriminacija dėl amžiaus, rasės, lyties, etninės priklausomybės, seksualinės orientacijos, religijos, tautybės, negalios ar karinio statuso.
  2. Pripažįstu ir gerbiu kitų indėlį ir intelektinę nuosavybę, reikalaudamas nuosavybės teisių tik į savo medžiagą. Suprantu, kad pažeidus šį standartą tretieji asmenys gali kreiptis į teismą.
  3. Aš esu sąžiningas ir atlikdamas mokslinius tyrimus bei pranešdamas apie juos, vadovaujuosi pripažintais moksliniais standartais, taikomomis tos srities gairėmis ir savo kompetencija.
  4. Aš žinau savo ir mano klientų poveikį visuomenei. Laikausi filosofijos „daryti gera“, užuot „vengti blogo“.
ICF etikos kodekso vertimą į lietuvių kalbą dovanoja UAB L-CON Global