Asociacijos įstatai

ASOCIACIJOS ICF LITHUANIA ĮSTATAI

1. Bendrosios nuostatos

1.1.      Asociacija ICF LITHUANIA (toliau vadinama – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo principu jungiantis visos Lietuvos įvairios veiklos sričių juridinius ir fizinius asmenis.

1.2.      Asociacijos teisinė forma – asociacija.

1.3.      Asociacijos pavadinimas – Asociacija ICF LITHUANIA.

1.4.      Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais. Asociacija gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, numatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę-komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.

1.5.      Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

1.6.      Asociacija turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, savo antspaudą ir simboliką.

1.7.      Asociacijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

2. Asociacijos veikla

2.1. Asociacijos veiklos tikslai:

a)                                     Populiarinti ir vystyti Coaching kultūrą Lietuvoje.

Coaching – nauja profesija, kuri visame pasaulyje vadinama coaching – nuo žodžio coach (anglų klb.) treneris, instruktorius. Vadovaujantis tarptautinės profesinės organizacijos International Coach Federation (toliau – ICF) apibrėžimu, Coaching yra bendradarbiavimo procesas, kurio metu žmonės, besinaudojantys šia paslauga, nori pasiekti, padedami pasiekti ir pasiekia ypatingų rezultatų savo asmeniniame bei profesiniame gyvenime, karjeroje ir versle.

b)                                     Formuoti ir palaikyti visuomenėje profesionalų Coach požiūrį / standartą.

c)                                     Vykdyti išorinį Coaching populiarinimą:

 • atstovaujant Asociacijai įvairiuose renginiuose;
 • deleguojant narius į įvairias konferencijas;
 • darant jose pranešimus, palaikant ryšius su kitomis organizacijomis.

d)                                    Skatinti Asociacijos narių savitarpio tobulėjimą:

 • vykdant struktūruotą veiklą, kur gaunama kompetentinga konsultacija ir specialisto kvalifikuotas grįžtamasis ryšys, aptariant aktualius Coach praktiką liečiančius klausimus, tobulinant konkrečias metodikas ir technikas;
 • dalinantis ir keičiantis  savo patirtimi ir atradimais;
 • tobulėjant – dalinantis patirtimi, aptariant nesėkmes;
 • gaunant rekomendacijas tolimesniam tobulėjimui.

e)                                     Organizuoti susitikimus su Coach profesionalais:

 • Susitikti su Coach profesionalais iš Vakarų ir Rytų;
 • Keistis tarptautine patirtimi

f)                                      Skatinti ir užtikrinti gerą bendradarbiavimą ir supratimą tarp Asociacijos narių:

 • Sukurti ritualus, laisvalaikio formas;
 • Sukurti ir laikytis Coach etikos kodekso.

g)                                     Koordinuoti Asociacijos narių veiklą siekiant bendrų tikslų.

h)                 Teikti Asociacijos nariams informaciją apie organizuojamus renginius (parodas, muges, verslo misijas, konferencijas, seminarus, mokymus) Lietuvoje ir užsienyje.

2.2. Asociacijos veiklos būdai: klausimų svarstymas visuotiniuose narių susirinkimuose, nutarimų priėmimas bei jų įgyvendinimas, diskusijų, seminarų ir konferencijų organizavimas ir dalyvavimas, kiti būdai.

3. Asociacijos teisės, pareigos, lėšų panaudojimas ir veiklos ribojimai

3.1.Asociacija gali turėti ir įgyti civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Įstatuose.

3.2.Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jo vidaus reikalus.

3.3.Asociacija gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei įstatymams, kai sprendimą įstoti į tokią organizaciją priima visuotinis narių susirinkimas ir įvykdomos narystei organizacijoje būtinos sąlygos.

3.4.Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

3.5.Net ir aukščiau esančiame punkte nurodytais tikslais Asociacijai draudžiama:

a)      neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdymo organų nariams, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui;

b)      mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

c)      Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, bet kokia forma, skirstyti Asociacijos ir (ar) jo valdymo organų nariams, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

d)     suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą, išskyrus kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

e)      skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas, išskyrus kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

f)       skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

g)      pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą;

h)     parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą;

i)        steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

3.6. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose Įstatuose yra nustatyta, tikslams.

4. Asociacijos nariai

4.1.Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų.  Asociacija atvira visiems ir įvairių mokyklų konsultantams, organizacijų vadovams ir darbuotojams, praktikams, kurie taiko savo darbe Coaching, laikosi Coach pozicijos, orientuojasi į kliento rezultato pasiekimą, kuriuos vienija trauka naujoms žinioms. Asociacijos narių skaičius yra neribojamas.

4.2.Narystė Asociacijoje nevaržo nario gamybinio, ūkinio savarankiškumo, asmens teisių.

4.3.Pretendentas(-ė) į Asociacijos narius raštu arba elektroniniu paštu pateikia Asociacijos vadovui prašymą priimti į Asociacijos narius. Asociacijos vadovas, patikrinęs ir nustatęs, kad pretendentas(-ė) į Asociacijos narius atitinka Asociacijos įstatų įtvirtintus reikalavimus, įtraukia naujo nario priėmimo klausimą į artimiausio Valdybos susirinkimo darbotvarkę. Pretendentas į Asociacijos narius priimamas kvalifikuota 2/3 (dviejų trečdalių) Valdybos susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.

4.4.Narystės Asociacijoje pradžia laikoma Valdybos sprendimo apie priėmimą į Asociaciją diena.

4.5.Narystė Asociacijoje pasibaigia:

a)      išstojus iš Asociacijos;

b)      pašalinus iš Asociacijos;

c)      Asociaciją likvidavus;

4.6.Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos. Pareiškimą dėl išstojimo iš Asociacijos narys pateikia Asociacijos vadovui raštu arba elektroniniu paštu ir jis laikomas išstojusiu iš Asociacijos, kai tam pritaria Valdyba. Valdyba turi teisę nepritarti nario išstojimui iki tol, kol jis sumokės visas skolas Asociacijai, grąžins Asociacijai jo turtą ir simboliką.

4.7.Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos už šiurkščius šių įstatų pažeidimus. Asociacijos narys taip pat gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu be pateisinamos priežasties neatvyko į daugiau kaip pusę (1/2) visuotinių narių susirinkimų per metus, vykdo priešingą Asociacijos tikslams veiklą arba jeigu laiku nemoka nustatytų nario mokesčių ir po raštiško elektroniniu paštu atsiųsto Asociacijos vadovo ar finansininko priminimo nesumoka per dešimt (10) kalendorinių dienų. Asociacijos narys pašalinamas kvalifikuota dviejų trečdalių (2/3) Valdybos susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.

4.8.Asociacijos narys turi tokias teises:

a)      dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose;

b)      naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

c)      susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jo veiklą;

d)     išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

e)      dalyvauti Asociacijos valdymo organų rinkimuose;

f)       būti išrinktas į Asociacijos valdymo organus,

g)      prašyti Asociacijos suteikti konsultaciją dėl teisių įgyvendinimo, o prireikus, ir pagalbą,

h)     kitas teisės aktuose nustatytas teises.

4.9.Asociacijos narys privalo :

a)      laikytis Asociacijos įstatų, vykdyti visuotinių narių susirinkimų ir valdymo organų sprendimus;

b)      aktyviai dalyvauti Asociacijos vykdomoje veikloje;

c)      laiku ir tinkamai mokėti nario mokestį;

d)     pasikeitus elektroninio pašto adresui, nedelsiant informuoti Asociacijos vadovą;

e)      saugoti Asociacijos nario garbę, nežeminti Asociacijos autoriteto.

5. Asociacijos struktūra ir valdymas

5.1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

5.2. Aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas; kolegialus Asociacijos valdymo organas yra valdyba; vienasmenis valdymo organas – Direktorius.

6. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas :

6.1. Visuotinis narių susirinkimas:

6.1.1.      keičia Asociacijos įstatus;

6.1.2.      renka ir atšaukia Valdybos narius;

6.1.3.      nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį;

6.1.4.      tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

6.1.5.      priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6.1.6.      nustato Asociacijos narių skaičių;

6.1.7.      sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir Įstatus tai nėra priskirta valdymo organų kompetencijai.

6.2.      Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

6.3.      Eilinį visuotinį narių susirinkimą ne rečiau kaip vieną kartą per metus šaukia Asociacijos vadovas. Reikalaujant ne mažiau kaip pusei (1/2) Asociacijos narių, šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas.

6.4.      Apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą kiekvienam nariui Asociacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo praneša elektroniniu paštu, nurodydamas susirinkimo datą, vietą bei jo darbotvarkę. Pranešimas turi būti išsiųstas ne vėliau kaip prieš septynias (7) dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi nariai arba jų įgalioti atstovai su tuo sutinka. Susirinkimo metu priimti sprendimai, kurie susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių manymu yra svarbūs ir(ar) aktualūs Asociacijos veiklai, turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius

6.5.      Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami atviru, o susirinkimui nutarus – slaptu balsavimu paprasta susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Sprendimai dėl Asociacijos įstatų keitimo ir  Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos priimamas kvalifikuota dviejų trečdalių (2/3) susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip vienas trečdalis (1/3) Asociacijos narių. Jeigu Asociacijos narys negali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, jis gali balsuoti elektroniniu paštu, pareikšdamas savo nuomonę kiekvienu darbotvarkės klausimu. Balsavimas elektroniniu paštu prilyginamas tinkamam dalyvavimui visuotiniame narių susirinkime, jeigu atsiųstas Asociacijos vadovui iki visuotinio narių susirinkimo pabaigos.

6.6.      Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per septynias (7) dienas nuo neįvykusio susirinkimo posėdžio turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

7. Valdyba

7.1.      Valdybą sudaro 5 fiziniai asmenys. Valdybos narius dvejiems metams renka visuotinis narių susirinkimas. Kiekvienais metais Valdybos sudėtis atnaujinama visuotiniame narių susirinkime perrenkant 2 Valdybos narius. Valdybos nariais gali būti renkami tik Asociacijos nariai. Jei Asociacijos nariai – juridiniai asmenys, Valdybos nariais gali būti jų pasiūlyti fiziniai asmenys. Iš valdybos narių tarpo Valdybos nariai vienerių metų laikotarpiui išrenka Prezidentą, kuris vadovauja Valdybai bei atlieka kitas Valdybos pirmininkui teisės aktų priskiriamas funkcijas. Prezidento kadencijų skaičius ribojamas ir negali viršyti dviejų kadencijų.

7.2.      Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip ½ Valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne  mažiau kaip pusė Valdybos narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Prezidento, arba Prezidentui nedalyvaujant susirinkime, jo pavedimu pirmininkaujančio susirinkimui kito Valdybos nario balsas.

7.3.      Prezidentas:

7.3.1.      vadovauja Valdybos darbui;

7.3.2.      tvirtina Valdybos sprendimus;

7.3.3.      pasirašo darbo sutartį su Asociacijos direktoriumi.

7.4.      Valdyba:

7.4.1.      renka Prezidentą;

7.4.2.      skiria Asociacijos direktorių, revizorių ir buhalterį (finansininką) bei nustato atlyginimus;

7.4.3.      nustato Valdybos darbo reglamentą, veiklos programą;

7.4.4.      priima naujus Asociacijos narius ir sprendimus dėl narių išstojimo ar pašalinimo iš Asociacijos;

7.4.5.      priima sprendimą keisti Asociacijos buveinę;

7.4.6.      priima sprendimus dėl filialų, atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų įstatus;

7.4.7.      priima sprendimus būti kitų Asociacijos įmonių, įstaigų ir organizacijų steigėja;

7.4.8.      sprendžia Asociacijos turto, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus;

7.4.9.      tvirtina Asociacijos išlaidų sąmatas;

7.4.10.  priima sprendimus dėl įstojimo į tarptautines organizacijas, kurių veiklos tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui ir kitiems įstatymams

8. Asociacijos vadovas

8.1.      Asociacijos vadovas yra vienasmenis valdymo organas. Asociacijos vadovo pareigų pavadinimas – direktorius.

8.2.      Asociacijos vadovą iš Asociacijos narių tarpo trejų (3) metų laikotarpiui renka valdyba. Asociacijos vadovo kadencijų skaičius neribojamas.

8.3.       Asociacijos vadovas :

8.3.1.      organizuoja Asociacijos veiklą;

8.3.2.      organizuoja Asociacijos visuotinių narių susirinkimų sušaukimą ir susirinkimuose priimtų nutarimų vykdymą;

8.3.3.      atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą;

8.3.4.      tvarko duomenis ir pateikia dokumentus juridinių asmenų registrui;

8.3.5.      skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

8.3.6.      priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareiginius nuostatus;

8.3.7.      sudaro sutartis su auditoriumi;

8.3.8.      atstovauja Asociacijai visuomenėje, santykiuose su trečiaisiais asmenimis, su kitomis organizacijomis, įmonėmis, įstaigomis bei institucijomis, sudaro sandorius Asociacijos vardu;

8.3.9.      rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitos projektą.

8.4.      Asociacijos vadovas turi teisę priimti sprendimus skubiai iškilusiais klausimais vienasmeniškai, gavęs žodinį daugiau nei pusės Valdybos narių pritarimą;

8.5.      Asociacijos vadovas privalo užtikrinti, kad per keturis (4) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos būtų parengta ir pateikta visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaita. Ataskaitą rengia Asociacijos finansininkas. Ši ataskaita yra vieša ir Asociacija turi sudaryti sąlygas su šia ataskaita susipažinti visiems nariams.

8.6.      Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta :

a) informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant Įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

b) Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

c) Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

d) samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

e) kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.

8.7. Asociacijos finansininkas savo kompetencijos ribose:

8.7.1.      tvarko Asociacijos lėšas ir jomis disponuoja;

8.7.2.      rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitos projektą;

8.7.3.      atstovauja Asociacijai visuomenėje, santykiuose su trečiaisiais asmenimis, su kitomis organizacijomis, įmonėmis, įstaigomis bei institucijomis;

8.7.4.      atlieka kitas funkcijas, kurias paveda visuotinis narių susirinkimas ir teisės aktai.

 1. 9. INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJĄ PATEIKIMO TVARKA

8.1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per septynias (7) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti savo nariui galimybę susipažinti su dokumentais ar pateikti dokumentų kopijas (Įstatų, metinės finansinės atskaitomybės, veiklos ataskaitų, visuotinių narių susirinkimų protokolų, narių sąrašų, kitų dokumentų).

8.2. Jei tam tikrus dokumentus Asociacija pateikti atsisako, atsisakymą pateikti dokumentus turi įforminti raštu, jeigu Asociacijos narys to pareikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.

8.3. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai, arba už atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

8.4. Vieši Asociacijos pranešimai ir skelbimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“, vidaus pranešimai ir informacija, skirta Asociacijos nariams, skelbiama Asociacijos tinklalapyje arba kiekvienam Asociacijos nariui išsiunčiama elektroniniu paštu.

9. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

9.1.    Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

9.2.    Filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Asociacijos valdybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.

10. Įstatų keitimo tvarka

10.1.Asociacijos Įstatai yra teisinis dokumentas, kuriuo Asociacija grindžia savo veiklą.

10.2.Įstatai keičiami ir papildomi visuotinio narių susirinkimo dviem trečdaliais (2/3) balsų priimtu sprendimu.

11. Asociacijos lėšos ir pajamos

11.1. Asociacijos lėšų šaltiniai yra narių mokesčiai, pajamos, gautos iš Asociacijos vykdomos veiklos, kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas, kitos teisėtai gautos pajamos.

11.2. Asociacija turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. Asociacijos lėšos naudojamos visuotinio narių susirinkimo nutarimais, taip pat valdymo organų sprendimais šiuose įstatuose numatytiems Asociacijos tikslams pasiekti. Turto bei lėšų apskaitos tvarkymas gali būti pavedamas finansininkui arba įmonei.

12. Asociacijos veiklos kontrolė

12.1. Asociacijos veiklos kontrolę atlieka auditorius, su kuriuo Asociacija sudaro sutartį. Juo gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą, arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas.

12.2. Auditorius privalo:

12.2.1. patikrinti Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus veiklos dokumentus;

12.2.2. Visuotiniame narių susirinkime pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

12.2.3. pateikti visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos patikrinimo ataskaitą ir išvadą.

12.3. Auditorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

Įstatai patvirtinti 2011 m. balandžio 28 dienos Visuotiniame narių susirinkime.