Kompetencijos

Pagrindinės koučingo specialistų kompetencijos pagal ICF strandartus

Atnaujintas ICF pagrindinių kompetencijų modelis

2019 m. spalio mėn.

 

Atlikusi kruopščią 24 mėnesius trukusią koučingo specialistų praktikos analizę, Tarptautinė koučingo federacija (angl. International Coaching Federation – ICF) skelbia atnaujintą ICF koučingo pagrindinių kompetencijų modelį. Šis kompetencijų modelis grindžiamas įrodymais, surinktais iš daugiau nei 1 300 koučingo specialistų visame pasaulyje, įskaitant ICF narius ir ne narius, bei atspindinčius įvairias koučingo disciplinas, mokymų pagrindus, koučingo stilius ir patirties lygius. Ši plataus masto tyrimų iniciatyva patvirtino, kad didžioji dalis dabartinio ICF pagrindinių kompetencijų modelio, sukurto beveik prieš 25 metus, yra kritiškai svarbi koučingo praktikai. Atsižvelgus į duomenis modelis taip pat buvo papildytas kai kuriais naujais elementais ir temomis. Jie apima ypatingą etiško elgesio ir konfidencialumo akcentavimą, koučingo mąstysenos ir nuolatinės reflektyvios praktikos svarbą, kritinius skirtumus tarp skirtingų koučingo susitarimų (kontraktų) lygių, koučingo specialisto ir kliento partnerystės svarbą bei kultūrinio, sisteminio ir kontekstinio informuotumo svarbą. Šie pamatiniai komponentai kartu su naujomis temomis atspindi pagrindinius šiandieninės koučingo praktikos elementus ir ateityje taps stipresniais, išsamesniais koučingo standartais.

A. Pagrindas

1. Laikosi etiškos praktikos

Apibrėžimas. Supranta ir nuosekliai laikosi koučingo etikos ir standartų.

 1. Parodo asmeninį sąžiningumą ir dorumą bendraujant su klientais, rėmėjais ir atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis.
 2. Yra jautrus klientų tapatybei, aplinkai, patirčiai, vertybėms ir įsitikinimams.
 3. Tinkamai ir pagarbiai kalba su klientais, rėmėjais ir susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis.
 4. Laikosi ICF etikos kodekso ir pagrindinių ICF vertybių.
 5. Išlaiko su klientais susijusios informacijos konfidencialumą pagal susitarimus su suinteresuotosiomis šalimis bei atitinkamus įstatymus.
 6. Išlaiko skirtumus tarp koučingo, konsultavimo, psichoterapijos ir kitų palaikomųjų profesijų.
 7. Prireikus, nukreipia klientus pas kitus specialistus.
2. Įkūnija koučingui reikalingą mąstyseną

Apibrėžimas. Išsiugdo ir palaiko atvirą, smalsų, lankstų ir į klientą orientuotą požiūrį.

 1. Pripažįsta, kad klientai yra atsakingi už savo pasirinkimus.
 2. Nuolat mokosi ir tobulėja kaip koučingo profesionalas.
 3. Vykdo nuolatinę reflektyvią praktiką, kad pagerintų savo koučingo gebėjimus.
 4. Suvokia ir Išlieka atviras konteksto ir kultūros įtakai sau ir kitiems.
 5. Naudojasi savęs pažinimu ir savo intuicija klientų naudai.
 6. Ugdo ir palaiko gebėjimą reguliuoti savo emocijas.
 7. Psichiškai ir emociškai ruošiasi sesijoms.
 8. Prireikus, kreipiasi išorinės pagalbos.

B. Bendras santykių kūrimas

3. Sudaro ir palaiko susitarimus

Apibrėžimas. Bendradarbiauja su klientu ir atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, kad sudarytų aiškius susitarimus dėl koučingo santykių, proceso, planų ir tikslų. Sudaro susitarimus dėl viso koučingo proceso, taip pat ir dėl kiekvienos koučingo sesijos.

 1. Paaiškina, kas yra ir kas nėra koučingas, ir apibūdina procesą klientui ir atitinkamoms suinteresuotosioms šalims.
 2. Susitaria dėl to, kas yra tinkama ir kas netinkama santykiuose, kas yra ir kas nėra siūloma, ir kokia yra kliento bei atitinkamų suinteresuotųjų šalių atsakomybė.
 3. Sudaro susitarimą dėl koučingo santykių gairių ir konkrečių parametrų, tokių kaip logistika, mokesčiai, planavimas, trukmė, nutraukimas, konfidencialumas ir kitų asmenų įtraukimas.
 4. Bendradarbiauja su klientu ir atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, kad sudarytų bendrą koučingo planą ir nustatytų tikslus.
 5. Bendradarbiauja su klientu, nustatydami kliento ir koučingo specialisto suderinamumą.
 6. Bendradarbiauja su klientu, kad nustatytų arba patvirtintų, ko klientas nori pasiekti sesijos metu.
 7. Bendradarbiauja su klientu, kad apibrėžtų tai, ką, kliento nuomone, jam reikia apsvarstyti ar išspręsti, norint pasiekti pageidaujamų rezultatų sesijos metu.
 8. Bendradarbiauja su klientu, kad apibrėžtų arba patvirtintų sėkmės kriterijus tam, ką klientas nori įgyvendinti koučingo proceso arba atskiros sesijos metu.
 9. Bendradarbiauja su klientu, valdydamas sesijos laiką ir dėmesio sutelkimą į sesijos tikslą.
 10. Tęsia koučingą kliento norimo rezultato link, nebent klientas nurodo kitaip.
 11. Bendradarbiauja su klientu, kad koučingo santykius užbaigtų vertindami patirtį.
4. Puoselėja pasitikėjimą ir saugumą

Apibrėžimas. Bendradarbiauja su klientu, kad sukurtų saugią, palaikančią aplinką, leidžiančią klientui laisvai dalintis. Palaiko abipusės pagarbos ir pasitikėjimo santykius.

 1. Siekia suprasti klientą jo kontekste, kuris gali apimti jo tapatybę, aplinką, patirtį, vertybes ir įsitikinimus.
 2. Demonstruoja pagarbą kliento tapatybei, suvokimui, stiliui ir kalbai bei pritaiko koučingą klientui.
 3. Pripažįsta ir gerbia išskirtinius kliento talentus, įžvalgas ir darbą koučingo procese.
 4. Parodo palaikymą, empatiją ir rūpestį klientu.
 5. Pripažįsta ir palaiko kliento jausmų, suvokimo, susirūpinimo, įsitikinimų ir pasiūlymų išraiškas.
 6. Parodo atvirumą ir skaidrumą kaip būdą atskleisti pažeidžiamumą ir sukurti su klientu abipusį pasitikėjimą.
5. Išlaiko pilnavertį dėmesį

Apibrėžimas. Išlaiko sąmoningumą ir kokybišką buvimą kartu su klientu, taikydamas atvirą, lankstų, patikimą bei pasitikėjimu savimi grįstą darbo stilių.

 1. Lieka susikaupęs, pastabus, empatiškas ir atliepiantis klientui.
 2. Parodo smalsumą koučingo proceso metu.
 3. Valdo savo emocijas, kad išlaikytų pilnavertį dėmesį klientui.
 4. Parodo pasitikėjimą savimi, dirbdamas su stipriomis kliento emocijomis koučingo procese.
 5. Patogiai jaučiasi, dirbdamas nežinojimo būsenoje.
 6. Sukuria arba palieka erdvės tylai, pauzei ar apmąstymams.

C. Efektyvus bendravimas

6. Aktyviai klausosi

Apibrėžimas. Sutelkia dėmesį į tai, ką klientas pasako ir ko nepasako, kad visiškai suprastų tai, kas yra komunikuojama kliento sistemų kontekste, ir kad skatintų kliento saviraišką.

 1. Atsižvelgia į kliento kontekstą, tapatumą, aplinką, patirtį, vertybes ir įsitikinimus, kad geriau suprastų, ką klientas nori pasakyti.
 2. Atspindi arba apibendrina tai, ką klientas pasakė, kad užtikrintų aiškumą ir supratimą.
 3. Pastebi ir teiraujasi, kai kyla klausimas, ar kažkas liko neatskleista.
 4. Pastebi, atpažįsta ir tiria kliento emocijas, energijos pokyčius, neverbalines užuominas ar kitą elgesį.
 5. Integruoja kliento žodžius, balso toną ir kūno kalbą, kad nustatytų, kokia yra prasmė to, ką klientas nori pasakyti.
 6. Stebi kliento elgesio ir emocijų tendencijas per sesijas, kad nustatytų pasikartojančias temas bei dėsningumus.
7. Skatina sąmoningumą

Apibrėžimas. Skatina kliento įžvalgas ir mokymąsi, naudodamas priemones ir metodus, tokius kaip efektyvus klausinėjimas, tyla, metafora ar analogija.

 1. Atsižvelgia į kliento patirtį, kai sprendžia, kas galėtų būti naudingiausia.
 2. Meta iššūkį klientui, siekdamas sužadinti sąmoningumą ar įžvalgą.
 3. Klausia kliento apie jo mąstymo būdą, vertybes, poreikius, norus ir įsitikinimus.
 4. Užduoda klausimus, kurie padeda klientui tyrinėti išeinant už dabartinio mąstymo ribų.
 5. Kviečia klientą pasidalinti išsamiau apie tai, ką patiria čia ir dabar.
 6. Pastebi tai, kas daro teigiamą poveikį kliento pažangai.
 7. Pritaiko koučingo stilių prie kliento poreikių.
 8. Padeda klientui nustatyti veiksnius, turinčius įtakos esamiems ir būsimiems elgesio, mąstymo ar emocijų modeliams.
 9. Kviečia klientą generuoti idėjas apie tai kaip jis galėtų judėti pirmyn ir ką jis nori ar gali daryti.
 10. Padeda klientui pakeisti perspektyvas.
 11. Be prisirišimo dalijasi pastebėjimais, įžvalgomis ir jausmais, kurie gali sukurti klientui naujų mokymosi galimybių.

D. Mokymosi ir augimo puoselėjimas

8. Skatina kliento augimą

Apibrėžimas. Bendradarbiauja su klientu, kad paverstų mokymąsi ir įžvalgą veiksmais. Skatina kliento savarankiškumą koučingo procese.

 1. Dirba su klientu norėdamas integruoti naują suvokimą, įžvalgą ar išmokimą į jo pasaulėžiūrą ir elgseną.
 2. Bendradarbiauja su klientu, kad sukurtų tikslus, veiksmus ir atskaitomybės priemones, kurios integruoja ir praplečia išmokimą.
 3. Pripažįsta ir palaiko kliento savarankiškumą kuriant tikslus, veiksmus ir atskaitomybės metodus.
 4. Pagal numatomus veiksmus padeda klientui identifikuoti galimus rezultatus ar įžvalgas.
 5. Kviečia klientą apsvarstyti, kaip judėti pirmyn, aptariant resursus, paramą ir galimas kliūtis.
 6. Bendradarbiauja su klientu, apibendrinant mokymąsi ir įžvalgas sesijų metu ar tarp jų.
 7. Švenčia kliento pažangą ir sėkmę.
 8. Bendradarbiauja su klientu užbaigiant sesiją.
ICF kompetencijų vertimą į lietuvių kalbą dovanoja UAB L-CON Global